0
Sammlung Winterthur, Winterthurer Bibliotheken

Blog «Geschichtet», Radio StadtfilterObere Kirchgasse 6
8400 Winterthur
winbib.ch

i Museumstr . Rudolfstr . Te chnikumstrass e St . G allerstr . Grüz enstr . T össtalstr . Zeughausstr . Stadthausstr . Lindstr . Theaterstr . Te chnikumstr . Zürcherstr . S chlosstalstr . Wieshofstr . W ülfl ingerstr . Römerstr . Haldenstr . S chaf fh auserstr . Marktgasse Lagerplatz 1 2 3 4 5 "> 6 7 "> 8 9 10 11 12 13 14 15 16 "> 17 18 19 20 SBB